ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
1. Η Εταιρεία ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. αποκαλούμενη στο εξής «Η Εταιρεία»
θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία του απορρήτου των
επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής θα
επεξηγήσουμε πως αλληλεπιδρούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα.
Η έδρα της Εταιρείας είναι: Καραγιώργης Σερβίας 7, Σύνταγμα, Τ.Κ 10563.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103218587.
e-mail επικοινωνίας: sales_casaleo@leonidas.com.gr .
2. Οι πληροφορίες απαιτούνται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της
παράδοσης των προϊόντων της Εταιρείας σε εσάς (εκπλήρωση συμβατικής
υποχρέωσης).
3. Η Εταιρεία ελέγχει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και άλλα δεδομένα σε
περιπτώσεις επεξεργασίας παραγγελιών και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας
για διαφημιστικούς σκοπούς στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και των
ευρωπαϊκών κανονισμών καθώς και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.
4. Συναινώντας στη χρήση των cookies, σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής
απορρήτου μας, όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας μας
επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον
ιστότοπο.
5. Η Εταιρεία γνωρίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας
δεδομένα και αναλαμβάνει την ευθύνη να σας ενημερώνει σχετικά με αυτά
εάν αυτό είναι απαραίτητο.
6. Οι ειδικοί κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας (username
& password) διασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά σας
στοιχεία. Συνιστούμε τη συχνή αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού
ασφαλείας (password) όπως και τη χρήση δύσκολα ανιχνεύσιμων κωδικών για
λόγους διασφάλισης της ασφάλειας των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που
ξεχάσετε το προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) υπάρχει η
επιλογή ανάκτησής του χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου το οποίο εισάγατε κατά την εγγραφή σας.
Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Τα κάτωθι περιγραφόμενα είδη προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να συλλεχθούν,
αποθηκευτούν και χρησιμοποιηθούν:
1. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας όπως ο γεωγραφικός
εντοπισμός, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου ( I.P. address), τύπος
και έκδοση περιηγητή ιστού (browser) και το λειτουργικό σύστημα, το χρονικό
εύρος επίσκεψης του ιστοτόπου, τη χρήση του ιστοτόπου κ.α..2. Πληροφορίες τις οποίες εισάγετε όταν δημιουργείτε προφίλ στον ιστότοπό
μας (για παράδειγμα όνομα ή επίθετο, διεύθυνση κλπ).
3. Πληροφορίες τις οποίες εισάγετε προκειμένου να εγγραφείτε στο
ενημερωτικό μας ταχυδρομείο και/ή στα newsletters μας. Έχετε το δικαίωμα
απεγγραφής από το ενημερωτικό μας ταχυδρομείο / newsletter μέσω ειδικού
συνδέσμου στο κάτω άκρο της σελίδας αυτού.
4. Πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τις αγορές σας ή τις συναλλαγές τις
οποίες ολοκληρώνετε μέσω του ιστοτόπου μας και οι οποίες περιλαμβάνουν
το όνομα και επίθετό σας, τη διεύθυνσή σας, τον ταχυδρομικό κωδικό σας,
τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,
τον εντοπισμό της παραγγελίας σας με σκοπό την πληροφόρησή σας για τυχόν
προβλήματα που προκύπτουν.
5. Πληροφορίες που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης
πλατφόρμας (εφαρμογές ios, Android, Facebook, Google)
Γ. ΧΡΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
1. Η Εταιρεία περιορίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις
ελάχιστες πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για τους σκοπούς της
επεξεργασίας.
2. Προσωπικές πληροφορίες τις οποίες επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε λόγο
δε θα αποθηκεύονται για περισσότερο χρόνο από αυτόν που είναι
απαραίτητος γι αυτή τη χρήση και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της τριετίας.
3. Εάν είναι απαραίτητο ζητά τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων.
4. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων. Δε δημοσιεύει προσωπικά
δεδομένα σε τρίτους εκτός και εάν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς
για τους οποίους έχουν παρασχεθεί.
Οι ρυθμίσεις που αφορούν στην ιδιωτικότητά σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για
να περιορίσουν τη δημοσίευση προσωπικών σας δεδομένων στον ιστότοπό μας μέσω
ειδικής παραμετροποίησης.
Δεν θα δημοσιεύσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για διαφημιστική χρήση
χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν :
1. Εάν αυτό απαιτείται από το νόμο και/ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή
υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
2. Εάν είναι απαραίτητο να ασκήσουμε τα έννομα δικαιώματά μας ή να
υπερασπιστούμε αυτά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η παροχή πληροφοριών
σε άλλους με σκοπό την αποφυγή απάτης και τη μείωση του πιστωτικού
κινδύνου.3. Σε αγοραστές ή μελλοντικούς αγοραστές της εταιρείας αν και επιδίωξή μας σε
μια τέτοια περίπτωση είναι να ισχύσει η τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου της
Εταιρείας μας.
4. Σε κάθε υποκείμενο το οποίο μπορεί να αιτηθεί ενώπιον δικαστικής ή άλλης
Αρχής την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων ειδικά εάν, κατά την
άποψή μας αυτή η Αρχή θα διατάξει την αποκάλυψη των πληροφοριών.
5. Εάν αυτό απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας.
6. Σε περιπτώσεις αγορών μέσω διαδικτύου όπου τα στοιχεία πληρωμής και
άλλα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία είναι απαραίτητα για τη συναλλαγή
θα αποστέλλονται στους παρόχους των προϊόντων καθώς και στους
μεταφορείς ούτως ώστε να γίνεται η παράδοση των προϊόντων.
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα
των χρηστών. Πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών λαμβάνουν χώρα σε ασφαλές
περιβάλλον ούτως ώστε τρίτα μέρη να μην έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε ενδέχεται να αποθηκεύονται, να τυγχάνουν
επεξεργασίας και να μεταφέρονται στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η
Εταιρεία LEONIDAS ούτως ώστε να γίνεται χρήση τους κατά τις πρόνοιες της
τρέχουσας πολιτικής απορρήτου της Εταιρείας LEONIDAS.
Προσωπικές πληροφορίες τις οποίες δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας ή τις οποίες
υποβάλλετε προς δημοσίευση στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες
μέσω του διαδικτύου στον κόσμο. Αδυνατούμε να εμποδίσουμε τη χρήση ή
κατάχρηση τέτοιων πληροφοριών από άλλους.
Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
1. Λαμβάνουμε τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες για να
εμποδίσουμε την απώλεια, την κατάχρηση, ή την τροποποίηση των
προσωπικών σας δεδομένων.
2. Αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε στον
ασφαλή διακομιστή μας (ο οποίος προστατεύεται από συνθηματικό &
πρόγραμμα προστασίας).
3. Όλες οι ηλεκτρονικές και οικονομικές συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται
μέσω του ιστοτόπου μας προστατεύονται από τεχνολογία
αποκρυπτογράφησης.
4. Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου είναι
εγγενώς ανασφαλής και δε μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των
πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου.
5. Αναλαμβάνετε την ευθύνη να διατηρείτε το συνθηματικό το οποίο
χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας εμπιστευτικό. Το
συνθηματικό ζητείται μόνο για τη σύνδεσή σας στον ιστότοπο.ΣΤ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Ενδέχεται να επικαιροποιούμε αυτή την πολιτική απορρήτου κατά περιόδους μέσω
της δημοσίευσης μιας νέας έκδοσης στον ιστότοπό μας. Θα πρέπει να ελέγχετε τη
σελίδα περιστασιακά ούτως ώστε να κρατείστε ενήμεροι για τις αλλαγές στην
πολιτική απορρήτου. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σ’αυτή την
πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ιδιωτικού μηνύματος στον
ιστότοπό μας.
Ζ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ.
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα
τα οποία σας αφορούν και τα οποία κατέχουμε. Η παροχή αυτών των πληροφοριών
είναι, καταρχήν, δωρεάν.
Ενδέχεται να παρακρατήσουμε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία ζητάτε εάν κάτι
τέτοιο προβλέπεται από το νόμο.
1. Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις στην
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σοβαρούς και
αιτιολογημένους λόγους (εκτός από αυτούς που προβλέπονται από το νόμο ή
που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης).
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που αναφέρεται στην αρχή της Πολιτικής Απορρήτου, να
διακοπεί η επικοινωνία μας μαζί σας για διαφημιστικούς λόγους.
2. Δικαίωμα πρόσβασης: Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες που τον αφορούν καθώς και στον τυχόν τρόπο επεξεργασίας
των.
3. Δικαίωμα διόρθωσης: Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να
διορθώσει/συμπληρώσει/ προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν.
4. Δικαίωμα στη λήθη: Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Το δικαίωμα στη λήθη
όμως δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που η επεξεργασία καθίσταται απαραίτητη
για μια σειρά λόγων (όπως λόγοι δημοσίου συμφέροντος, θεμελίωση, άσκηση
ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων κ.α.)
5. Δικαίωμα ενημέρωσης σε περιστατικό παραβίασης: Όταν η παραβίαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών και κάτω από συγκεκριμένες
συνθήκες οι χρήστες έχουν δικαίωμα ενημέρωσης από τους Υπεύθυνους
Επεξεργασίας.
6. Δικαίωμα υπαναχώρησης: Κάθε χρήστης ή επισκέπτης του οποίου προσωπικά
δεδομένα συλλέγονται έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει στην επεξεργασία
των δεδομένων που τον αφορούν.
7. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Κάθε χρήστης ή επισκέπτης έχει το
δικαίωμα να περιορίσει (κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες)την επεξεργασία
των προσωπικών του δεδομένων.8. Δικαίωμα φορητότητας: Κάθε χρήστης ή επισκέπτης έχει το δικαίωμα να
λαμβάνει και να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε
τρίτο υπεύθυνο φορέα.
9. Δικαίωμα εναντίωσης: Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται ανά
πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του,
στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν,
περιλαμβανομένης της αυτόματης κατάρτισης προφίλ.
H. TPITOI ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ.
Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς τρίτους ιστοτόπους. Η
Εταιρεία δε δύναται να ελέγξει και κατ’επέκταση δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές
απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων ιστοτόπων.
Θ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι προσωπικές σας πληροφορίες τις οποίες
κατέχουμε πρέπει να διορθωθούν ή / και να επικαιροποιηθούν.
Ι. COOKIES.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει
ένα αναγνωριστικό (μια συμβολοσειρά γραμμάτων & αριθμών) και το οποίο
αποστέλλεται από έναν διακομιστή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης και αποθηκεύεται
από αυτό. Το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που ο
περιηγητής ζητά από το διακομιστή να ανοίξει μια σελίδα. Τα cookies μπορεί να είναι
«persistent» -αποθηκεύονται από τον περιηγητή και παραμένουν σε ισχύ μέχρι την
ημερομηνία λήξης τους, εκτός εάν ο χρήστης τα διαγράψει πριν από αυτήν, και
επιτρέπουν την αναγνώριση του περιηγητή στην επόμενη επίσκεψη- ή «session»
(cookies συνεδρίας) -λήγουν με το τέλος της χρήσης από το χρήστη, όταν ο
περιηγητής κλείνει-. Tα cookiesτυπικά δεν περιέχουν πληροφορίες μέσω των οποίων
επιτρέπεται η ταυτοποίηση του χρήστη, αλλά προσωπικά σας δεδομένα τα οποία
αποθηκεύουμε ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες οι οποίες
αποθηκεύονται και παρέχονται από τα cookies.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τους παρακάτω λόγους :
Google Analytics: προκειμένου για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους,
την ανίχνευση των χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο ιστότοπο, τη χρήση
του καλαθιού αγορών, τη χρηστικότητα του ιστότοπου, τη βελτίωση των υπηρεσιών
του ιστοτόπου και τις διαδικτυακές αγορές. Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα
Cookies για τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών καθώς και για τη συμπεριφορά των
χρηστών. Ο όρος «ανώνυμος» χρησιμοποιείται καθώς δε συλλέγονται προσωπικές
πληροφορίες σχετικά με εσάς.
Οι περισσότεροι περιηγητές σας παρέχουν το δικαίωμα να αρνείστε τα cookies. Όμως
η απαγόρευση όλων των cookies θα έχει αρνητική επίπτωση στη χρήση του
ιστοτόπου μας καθώς δε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τις λειτουργίες του.

Εάν δεν επιθυμείτε η Εταιρεία να συλλέγει και να αναλύει τα δεδομένα για την
επίσκεψή σας, μπορείτε να δηλώσετε την άρνησή σας οποτεδήποτε (opt-out). Εάν
επιθυμείτε να δηλώσετε την άρνησή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στην ανωτέρω υποδειχθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε περίπτωση άρνησής των cookies από πλευράς σας, στον περιηγητή σας θα οριστεί
ένα cookie εξαίρεσης. Αυτό το cookie προορίζεται αποκλειστικά για τη

χαρτογράφηση της αντίρρησής σας. Λάβετε υπόψη ότι για τεχνικούς λόγους το opt-
out cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο περιηγητή από τον

οποίο έχει οριστεί. Αν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικό
πρόγραμμα περιήγησης ή συσκευή, θα χρειαστεί να επαναλάβετε αυτή τη
διαδικασία.
Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε όλα τα cookies τα οποία είναι αποθηκευμένα στον
υπολογιστή σας. Όμως η διαγραφή των cookies ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση
στη χρήση του ιστοτόπου.
Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies από τη
Google Analytics στην Πολιτική Απορρήτου της Google για την Google Analytics καθώς
και στο https://developers.google.com/analytics .
Με τη χρήση των Cookies και άλλων τεχνικών (JavaScript & Ιστοφάροι – web beacons)
διασφαλίζουμε ότι:
1) Δε λαμβάνετε πάντοτε και δε χρειάζεται να εισάγετε πάντοτε τις ίδιες
πληροφορίες.
2) Η γλώσσα που χρησιμοποιείτε στον περιηγητή σας δε θα αλλάξει στην
επόμενη επίσκεψη.
3) Ενδέχεται να αναλύσουμε τη συμπεριφορά περιήγησης των επισκεπτών του
ιστοτόπου μας προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης.
4) Ενδέχεται να αναγνωρίσουμε τη συσκευή την οποία χρησιμοποιούν οι
επισκέπτες του ιστοτόπου μας και μέσω της οποία πραγματοποιούν
ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies: www.allaboutcookies.org .
Κ. ΤΥΠΟΙ COOKIES & ΧΡΗΣΗ.
1. Απαραίτητα Cookies.
Αυτά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου, για την
πρόσβαση στις ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας καθώς και για τη σωστή
εκτέλεση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών αγορών και δεν είναι εφικτή η
απενεργοποίησή τους. Αυτός ο τύπος Cookie δεν αποθηκεύει προσωπικές
πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν την ταυτοποίηση.
2. Χρηστικά Cookies.

Τα συγκεκριμένα επιτρέπουν την αποθήκευση των προτιμήσεών σας τις
οποίες και διευκρινίσατε σε προηγούμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπό
μας.
3. Cookies απόδοσης.
Αυτά τα Cookies συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες μας επιτρέπουν
να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες κάνουν χρήση του
ιστοτόπου μας ούτως ώστε να βελτιώσουμε την απόδοσή του όπως και την
απόδοση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop).
Τα ακόλουθα στοιχεία συλλέγονται:
i) η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (I.P. address) η οποία
ανωνυμοποιείται,
ii) τύπος και έκδοση περιηγητή ιστού (browser),
iii) λειτουργικό σύστημα,
iv) το χρονικό εύρος επίσκεψης του ηλεκτρονικού καταστήματος,
v) η χρήση των χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού καταστήματος,
vi) οι σελίδες που έχετε επισκεφθεί.
Δε μοιραζόμαστε την ανάλυση αυτών των στοιχείων με Τρίτα Μέρη.
4. Διαφημιστικά Cookies.
Επισκέπτες της Εταιρείας μπορεί να προέλθουν επίσης από διαδικτυακές
διαφημίσεις συνεργατών ή μη. Cookies Τρίτων Μερών μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστεί η συνεισφορά συνεργαζόμενων
ιστοτόπων στα αποτελέσματά μας. Ορισμένες διαφημίσεις της Google
ενδέχεται να περιέχουν Cookies Τρίτων Μερών.
5. Άλλα Cookies.
Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο και οι ιστότοποι η
Εταιρεία δε δύναται να γνωρίζει πάντα τη χρήση των Coοkies Τρίτων Μερών
στον ιστότοπό μας.
Λ. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.
Σύνδεσμοι Share στο Facebook, το Twitter κλπ.
Εάν χρησιμοποιήσετε το share σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα cookie
ενδέχεται να αποσταλλεί στον υπολογιστή σας από το σχετικό μέσο
κοινωνικής δικτύωσης. Η Εταιρεία δεν έχει έλεγχο σ’αυτά τα Cookies και δε
μπορεί να τα απαγορεύσει. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους
σχετικούς ιστοτόπους των μέσων αυτών.